PROCEDIMENT EN CAS D’ACCIDENT ESCOLAR

L’escola disposa de Servei d’Infermeria Escolar. Davant qualsevol incident menor que puga ocórrer durant la jornada lectiva, l’alumnat serà acompanyat per part dels i les mestres o monitors/es a la infermeria.

Si l’infermer/a considera que l’alumne/a ha de ser visitat per un/a metge/ssa, serà acompanyat/da per un membre de l’equip de l’Escola a la clínica concertada situada a la població de Picanya. Si l’accident fora més greu, l’alumne/a serà traslladat a un dels hospitals concertats:

Hospitals concertats a la pòlissa d’assegurança

  • Hospital Casa de la Salut
  • Hospital Virgen del Consuelo
  • Hospital Quironsalud València (Avda. Blasco Ibañez)
  • Hospital Quironsalud València (C/Arts Gràfiques)

Si l’alumne/a és atès en un hospital no concertat en la pòlissa de l’Escola, serà la família qui se farà càrrec de les despeses que es deriven.

Els seguiments i les revisions posteriors no hospitalàries les realitzarà l’Escola. El/la metge/metgessa acudirà al centre o bé traslladarem l’alumne/a al Centre Mèdic de Picanya.

MEDICAMENTS

Recordem que prendre un medicament dins l’horari escolar ha de ser un fet excepcional.

Quan envieu un medicament a l’Escola, heu de tenir en compte una sèrie de qüestions:

Els medicaments s’han de col·locar en una bosseta a part, amb el nom del xiquet o la xiqueta, i lliurar-la a l’atenció del mestre o mestra, mitjançant la zeladora de l’autobús. Indicar la dosi i la periodicitat en la caixa mateixa resulta de molta utilitat.

Per tal d’indicar les dades de la dosi cal que envieu aquesta autorització juntament amb el medicament:

De vegades pot ocórrer que el xiquet o la xiqueta es pose malalt a l’Escola i no siga possible localitzar-vos telefònicament. Com sabeu, cada any signeu l’autorització perquè:

L’equip de mestres o la persona responsable del Centre pot traslladar l’alumne/a, en cas necessari per accident, al Centre Mèdic i a prendre les mesures necessàries en cas d’urgència si no és possible la vostra localització.

En eixe cas sempre s’actuarà de la millor manera possible.

La família de l’alumne/a té el deure inexcusable de comunicar al centre educatiu l’existència de qualsevol malaltia, i també de les atencions que, en el seu cas, puga requerir.

Sempre que un/a alumne/a es pose malalt a l’Escola, la família haurà de recollir-lo/a el més prompte possible i es quedarà a casa fins que s’haja recuperat totalment.