PROCEDIMENTS EN CAS D’ACCIDENT ESCOLAR

Durant tota la jornada escolar l’alumnat serà atès per part dels i les mestres i dels monitors i les monitores de cura de menjador i pati, davant qualsevol incident menor que puga ocórrer.

Si algun/a alumne/a necessita atenció mèdica a causa d’un accident en horari escolar, serà acompanyat per un membre de l’equip de l’Escola a la clínica concertada situada a la població de Picanya. Si l’accident fóra més greu, l’alumne/a es traslladarà ràpidament a l’hospital més proper.

Els seguiments i les revisions posteriors no hospitalàries les realitzarà l’Escola. El metge acudirà a l’Escola o bé traslladarem l’alumne/a al Centre Mèdic Picanya.

Hospitals concertats a la pòlissa d’assegurança

  • Hospital 9 d’Octubre
  • Hospital Casa de la Salut
  • Hospital València al Mar
  • Hospital Virgen del Consuelo
  • Hospital Quironsalud València

Si l’alumne/a és atès en un hospital no concertat en la pòlissa de l’Escola, serà la família qui se farà càrrec de les despeses que es deriven.

MEDICAMENTS

Recordem que prendre un medicament dins l’horari escolar ha de ser un fet excepcional.

Quan envieu un medicament a l’Escola, heu de tenir en compte una sèrie de qüestions:

Els medicaments s’han de col·locar en una bosseta a part, amb el nom del xiquet o la xiqueta, i lliurar-la a l’atenció del mestre o mestra, mitjançant la zeladora de l’autobús. Indicar la dosi i la periodicitat en la caixa mateixa resulta de molta utilitat.

Per tal d’indicar les dades de la dosi cal que envieu aquesta autorització juntament amb el medicament:

De vegades pot ocórrer que el xiquet o la xiqueta es pose malalt a l’Escola i no siga possible localitzar-vos telefònicament. Com sabeu, cada any signeu l’autorització perquè:

L’equip de mestres o la persona responsable del Centre pot traslladar l’alumne/a, en cas necessari per accident, al Centre Mèdic i a prendre les mesures necessàries en cas d’urgència si no és possible la vostra localització.

En eixe cas sempre s’actuarà de la millor manera possible.

La família de l’alumne/a té el deure inexcusable de comunicar al centre educatiu l’existència de qualsevol malaltia, i també de les atencions que, en el seu cas, puga requerir.

Sempre que un/a alumne/a es pose malalt a l’Escola, la família haurà de recollir-lo/a el més prompte possible i es quedarà a casa fins que s’haja recuperat totalment.

REVISIÓ MÈDICA

L’alumnat passa anualment una revisió mèdica preventiva.