IMG_20210211_092413
HORARI

L’Horari d’Administració i Secretaria és de 9:00h fins les 18:00h en horari ininterromput.

En vacances de Nadal, Falles, Pasqua, i durant el mes d’agost no hi ha servei.

Durant el període de la Summer School l’horari d’Administració i Secretaria és de 9:00 a 16:00h. La darrera setmana de juliol de 9:00 fins les 14:00h

PERSONAL

En aquest espai us atendran:

Responsable d’Administració i Transport: Xavier Solaz xsolaz@lacomarcal.com

Responsable de Secretaria: Elinor Casany ecasany@lacomarcal.com

Auxiliars administratives:
Marta Garcia martag@lacomarcal.com
Elena Torres etorres@lacomarcal.com

Auxiliar: Marian Ripollés

ASPECTES ORGANITZATIUS

TELÈFON

Donat que tot el professorat dedica la major part de l’horari a l’atenció de les classes, l’Escola recomana que la utilització del telèfon siga només per a qüestions imprevistes o extraordinàries i en l’horari que cada professor o professora facilite a les famílies a l’inici del curs escolar.

ENTRADES I EXIDES PUNTUAL DELS ALUMNES

En els casos puntuals en què els pares i mares necessiteu portar o recollir els/les vostres fills/es fora de l’horari habitual caldrà comunicar-ho a la Secretaria del Centre per tal d’enregistrar-ne l’entrada o l’eixida. L’alumnat no podrà absentar-se del Centre sense l’autorització adient.

REUNIÓ AMB LES FAMÍLIES

Al llarg del curs es realitzen Assembles de la Cooperativa i tres reunions generals coincidents amb l’acabament de les avaluacions.

Les reunions són sessions informatives per classes on es tracten temes relatius a la formació i l’aprenentatge de l’alumnat.

Per a facilitar una bona transmissió de la informació i evitar interrupcions, seria convenient que hi acudíreu sense els vostres fills/es a les assemblees i a les reunions trimestrals.

PORTAL DE TRANSPARÈNCIA

Les societats cooperatives, com a part del sector de l’Economia Social, es regeixen per principis de transparència i de gestió democràtica. Mitjançant aquest Portal de Transparència pretenem facilitar a la ciutadania l’accés a la informació de La Nostra Escola Comarcal: la seua activitat, l’objecte i destí dels fons públics rebuts i els altres temes que puguen revestir interés públic.
Mostrem, doncs, el nostre compromís amb la Llei de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern.

Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana.

Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

PRESENTACIÓ DEL CENTRE

1 – Dades d’identificació

Denominació: LA NOSTRA ESCOLA COMARCAL C.V.D’ENSENYAMENT.

Codi: 46006677

Representant de la titularitat del centre: CONCEPCIÓN LÓPEZ PRIMO

Domicili: PARTIDA DE LES CANYADES S/N

Telèfon 961231933

Mail: escola@lacomarcal.com

2 – Antecedents: autoritzacions administratives i de concert educatiu.

La Nostra Escola Comarcal és un centre escolar en règim de cooperativa mixta d’ensenyament que ve funcionant des del curs escolar 1973-74. Entre els objectius pels quals es va crear la cooperativa i que encara figuren a l’actual art. 4 dels Estatuts Socials, cal destacar “…l’aconseguiment d’una remuneració justa per a aquells que imparteixen l’ensenyament, un preu just pels qui la reben i la participació de les famílies en les tasques educatives, així com qualsevol altres activitats afins o complementàries”.

La redacció actual de l’esmentat art. 4 continua amb els següents termes: “Per a la consecució d’aquests objectius, els centres d’ensenyament que cree i depenguen de la societat cooperativa es regiran pels següents principis: – Democràcia interna en el funcionament.- Arrelament al medi social i natural pel que fa als continguts de l’ensenyament.- Utilització del valencià com a llengua vehicular i d’ensenyament, així com la potenciació de l’aprenentatge d’altres llengües.- Aplicació dels principis de la pedagogia activa.- Implantació de les noves tecnologies aplicades a l’educació.

És per això que podem dir que els objectius que un grup de pares, mares i mestres es plantejaren, fa ja més de 48 anys, en el moment de fundar la Cooperativa, per suposat actualitzats i adaptats a l’evolució del sistema educatiu, continuen tenint la seua vigència. .

L’Escola obté la seva autorització definitiva mitjançant Resolució del (DOGV) 31 de maig de 2012, de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, per la qual es modifica l’autorització al centre privat d’Educació Infantil, Primària i Secundària La Nostra Escola Comarcal de Picassent.

El centre actualment és concertat en tots els següents nivells educatius:

 • 6 Unitats d’Educació Infantil 2n cicle
 • 12 Unitats d’Educació Primària.
 • 8 Unitats d’Educació Secundària
 • 1 Unitat de Suport a la Integració en Primària.
 • 1 Unitat de Suport a la integració en Secundària

La Nostra Escola Comarcal ha estat un centre capdavanter en l’oferta d’ensenyament en valencià, i encara que afortunadament aquesta oferta s’ha eixamplat, continua essent un centre que satisfà necessitats d’escolarització en valencià per a la població escolar d’alguns pobles de l’Horta Sud, Ribera Alta, Ribera Baixa i de la ciutat de València que no tenen oferta suficient, al seu districte escolar, d’unitats d’ensenyament en valencià.

Des de la seua creació, la Comarcal, es considera una Escola:

 • Valenciana; per aprendre i ensenyar des de la nostra cultura, a l’Escola ens relacionem i aprenem en valencià. Usar el valencià com a llengua vehicular i com a cultura de referència, és la manera com l’escola valenciana es transforma en universal.
 • Plurilingüe; apliquem un model d’escola plurilingüe a partir del coneixement i ús del valencià i la convivència amb altres llengües com el castellà, l’anglès i el francès. Desenvolupem un tractament integral de les llengües que conviuen al centre des d’un enfocament d’Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengua Estrangera (AICLE), que a més a més inclou Programes Internacionals com intercanvis europeus, cursos a l’estranger…
 • Democràtica i participativa, tant en la gestió com en l’Educació. Un model d’Escola que es basa en la cooperació i en el treball en equip tant en les activitats d’aula com en les normes de convivència.
 • Escola cooperativa suposa que tota la comunitat educativa treballa de manera conjunta per tal d’assolir els seus objectius, i a més, transmet aquest principi del treball cooperatiu en qualsevol circumstància, afavorint les relacions entre tots els membres de la comunitat educativa (mares, pares, xiquetes, xiquets, professors/es, personal d’administració i serveis) tant per aconseguir una gestió basada en el consens, com per enriquir l’aprenentatge amb la col·laboració des del diàleg i la implicació de les famílies.
 • Inclusiva, l’Escola té com a meta l’acceptació de la diversitat i la seua atenció com a camí, sent un mitjà eficaç per combatre les actituds discriminatòries. A l’Escola generem entorns d’aprenentatge que permeten que cada alumne/a, amb un ritme propi, participe en el seu propi procés educatiu bandejant qualsevol actuació que genere discriminació.
 • Coeducadora; fomentem metodologies encaminades a eliminar rols tradicionals i fomentar conductes d’igualtat, d’integració i de respecte davant totes les diferències.

La globalització està suposant un contacte constant amb realitats ben diferents. L’Escola ha d’educar en el respecte envers els altres, la consciència crítica -sensible davant els desequilibris socials i, sobretot, davant la violació dels drets humans- i el canvi d’actitud que fomente una relació més solidària, manifestant, des de l’Educació per la Pau, una posició contrària a qualsevol manifestació de violència, sobretot en la gestió dels conflictes que puguen sorgir en la Comunitat Educativa.

Si entenem que la funció primordial de l’escola és la socialització, La Comarcal considera que el procés educatiu ha de possibilitar que l’alumnat dispose de les habilitats socials necessàries per a esdevenir individus competents, equilibrats, madurs, responsables i crítics. Per a això, es fixa tant en els sabers, tal com ha fet l’Escola tradicional, com en el saber fer, el saber ser i el saber conviure.

 • Arrelada en el medi i oberta a totes les possibilitats de l’entorn que pretén vertebrar-se a nivell comarcal. Una Escola com La Comarcal basa el seu quefer educatiu en un compromís constant amb l’entorn social i natural i aquest compromís comporta: un coneixement acurat del medi amb què s’interacciona; l’establiment de comportaments d’atenció i de no-agressió al medi natural basats en el respecte i en la sostenibilitat; i l’educació del sentit del compromís en l’assumpció d’hàbits ecològics, de cultures alternatives d’oci, de respecte cap als éssers vius…
 • Innovadora. Vivim en un món canviant i, per tant, la innovació (metodològica, tecnològica…) ha de correspondre al món global per al qual preparem els nostres alumnes. La Comarcal prepara l’alumnat per a la societat del futur comptant al màxim amb els recursos i els nous corrents que poden enriquir el procés educatiu. L’Escola investiga experiències que poden resultar positives en cada context i les aplica en una renovació constant perquè l’alumnat visca experiències acadèmiques i vitals que el preparen per a la societat del segle XXI.

La Nostra Escola Comarcal pretén:

 1. Donar servei Educatiu a la Societat del nostre entorn, atenent la demanda educativa que se’ns formula.
 2. Fer de la inclusió una de les nostres senyes identificatives atenent les diferents realitats que existeixen hui en dia, no com a dificultats sinó com a oportunitats.
 3. Ampliar l’oferta educativa, per tal de facilitar a les famílies la lliure elecció de centre.
 4. Crear i mantenir els llocs de treball, objectiu social de la nostra Cooperativa.
 5. Col.laborar amb institucions i identitats educatives:
 • La Conselleria de Cultura, Educació i Esports desenvolupant diferents plans experimentals com ara el Programa Plurilingüe, el Portfolio de les Llengües, els Projectes d’Immersió Lingüística, IVAQE… i altres que puguen sorgir.
 • L’Ajuntament de Picassent, participant en activitats i projectes organitzats des de la Regidoria d’Igualtat, la Regidoria de Benestar Social, Regidoria de Joventut…
 • Participar en la Fundació Horta Sud, Mancomunitat, IDECO…
 • Els moviments de Renovació Pedagògica valencians.
 • Els moviments Cooperatius valencians dels quals formen part com ara FEVECTA, UCEV, AKOE Educació, Caixa Popular…

3 – Unitats autoritzades, concertades i matricula actual per etapes educatives

D’acord amb les autoritzacions administratives que el centre disposa, actualment té en funcionament i concertades les unitats següents

Autoritzades Funcionament Concertades Llocs

autoritzats

Matrícula

actual

E. INFANTIL 6

 

6 6 150 150
E. PRIMÀRIA 12

 

12 12 300 301
ESO 8

 

8 8 240 231
A. INTEGRACIÓ 2 2 2 30 48

 

4 – Inclusió Educativa.

El nostre centre comparteix els principis d’equitat i inclusió reflectits en el Decret 104/2018 i en l’Orde 20/2019 per a millorar el procés d’aprenentatge. Atenem al nostre alumnat des de les diferents mesures de resposta educativa establertes en la legislació a partir de metodologies actives i d’una organització de centre que permet dur-les a terme en els diferents nivells:

 • Treball interdisciplinari i actuacions coordinades dels tutors/es, el Gabinet psicopedagògic i l’Equip educatiu.
 • Treball de coordinació amb les famílies.
 • Les aules estan organitzades en grups heterogenis des de 3 anys fins a 4t d’ESO i es fomenten les metodologies actives (treballs per projectes, treball cooperatiu, racons…)
 • L’atenció de l’aula de suport es du a terme dins de l’aula ordinària amb el grup-classe.

5 – Experiències Pedagògiques

A la nostra Escola des dels inicis som un centre que creu en l’educació de qualitat i així hem desenvolupat processos per a la implementació de la gestió en aquest sentit. D’altra banda, la formació contínua i permanent ha constituït i constitueix un actiu d’aquest centre, que acumula coneixement i experiència capaç de generar processos de millora contínua. Tot això ens ha donat recursos per poder afrontar amb més garanties qualsevol procés d’innovació i canvi institucional per garantir la qualitat i equitat educativa.

Treballem diferents propostes relatives a la implantació de metodologies didàctiques innovadores com l’aprenentatge cooperatiu, grups interactius, els projectes interdisciplinaris, l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació, i la pràctica de l’educació inclusiva a l’aula.

La Comarcal Organització-202324
CONSELL RECTOR

El Consell Rector de la Cooperativa La Nostra Escola Comarcal, està format pels següents membres:

 • President: Daniel Sancho Puig
 • Secretaria: Pilar Romero Vila
 • Vocals:
  • Pablo Pallardó Puig
  • Mercedes Sabater Bosch
  • Carla Navarro Carrasco
  • Júlio Martínez Gallent
  • Nerea Martinez Palacio

Els membres del Consell Rector no perceben cap tipus de retribució per l’exercici del càrrec que ocupen i tampoc existeix cap altra obligació en matèria de pensions i assegurances de vida.

SEU:

LA NOSTRA ESCOLA COMARCAL

Partida de les Canyades s/n

46220-PICASSENT

http://www.lacomarcal.com

96 123 19 33

escola@lacomarcal.com

CONSELL ESCOLAR

El Consell Escolar del Centre està format pels següents membres:

 • Presidenta: Concepción López Primo
 • Representants titular del Centre:
  • Trini Silla Cáceres
  • Jordi Durbán Sánchez
  • Raquel Sancho Sancho
 • Representants pares i mares:
  • Silvia Carmona Ruíz
  • Irene Boix Bravo
  • Gemma Miñarro Toledo
  • Marta López Banyuls
 • Representants del professorat:
  • Esther Casaban Collado
  • Nerea Martínez Palacio
  • Elena Gregori Orta
  • Carla Carrió Roldán
 • Representant del PAS: Xavier Solaz Sahuquillo
 • Representant dels alumnes:
  • Carmen Miquel Ciruelos
  • Laia Durbán Quilis

SEU:

LA NOSTRA ESCOLA COMARCAL

Partida de les Canyades s/n

46220-PICASSENT

http://www.lacomarcal.com

96 123 19 33

escola@lacomarcal.com