“El joc és l’activitat per excel•lència a través de la qual aprenen els xiquets, motivats per la sorpresa”.(Catherine L’Ecuyer)

L’objectiu principal de l’Educació Infantil és assolir el desenvolupament integral de les capacitats dels xiquets i les xiquetes en els diferents nivells psicomotriu, cognitiu, emocional, de llenguatge i afectivosocial.

Entenem per educació integral aquella que té en compte la persona com a globalitat. Una educació integral és la que propicia els aprenentatges de:

 • Coneixements
 • Destreses
 • Valors i actituds

en tots els àmbits de la vida

 • Personal
 • Familiar/Social
 • Escolar

Per a nosaltres és molt important satisfer les seues necessitats afectives, de seguretat, d’autoestima, d’autorealització i d’autonomia. Al llarg de l’etapa i per tal d’afavorir aquest desenvolupament posem en marxa diferents estratègies pel que fa a:

L’Àmbit Psicomotor. Fomentem els aspectes relacionats amb el moviment, les habilitats i la manipulació. Per això, hi tenen especial importància les activitats psicomotrius, el grafisme i l’educació sensorial.

L’Àmbit Cognitiu. Donem especial importància a una metodologia activa i participativa que convida els/ les alumnes a construir els seus aprenentatges, és a dir, a aprendre a aprendre, utilitzant les estratègies cognitives i relacionant  el pensament i l’acció.

L’Àmbit de Relació. L’etapa d’educació Infantil és la idònia per a començar a treballar les relacions dels i les alumnes amb la resta de companys i companyes, ja que aquesta relació influeix directament en el seu desenvolupament integral.

«Conviure significa viure junts i en bona relació i es fomenta en els valors de la pluralitat, la participació democràtica, la inclusió social, la igualtat d’oportunitats, el respecte a la diferència, la gestió positiva del conflicte i la cultura de Pau. La convivència comporta una consciència de la pròpia identitat que implica l’acceptació de l’altre, un sentit de pertinència i contribució personal a la societat, el respecte a la diversitat, el desenvolupament d’hàbits socials, el funcionament participatiu, el treball en equip, l’empatia, la gestió positiva dels conflictes, etc. Tots aquests factors afavoreixen la cohesió social i la formació de persones compromeses i solidàries”

L’Àmbit d’Actituds i Hàbits. Ens referim a aspectes com són les actituds i els valors que els permeten viure amb altres companys i companyes. Aquest àmbit es tracta de forma transversal al llarg de tot el cicle de l’Educació Infantil. S’hi fomenta l’organització a partir de les responsabilitats dins el grup, els treballs en equip, la cooperació en la resolució de conflictes, etc.

Dins d’aquest àmbit donem especial importància a l’assoliment dels hàbits

(treball, ordre, autonomia personal…) que els permetran adquirir estratègies per a resoldre aspectes relacionats amb el quefer quotidià.

En definitiva, volem que els i les alumnes assolisquen una seguretat personal, un bon nivell d’autoestima, una imatge positiva i una satisfacció personal pels propis actes i produccions.

L’Àmbit d’Interrelació Famílies – Escola. La família i l’Escola tenen la responsabilitat de treballar de manera activa en la formació dels xiquets i les xiquetes. En aquest sentit és vital la participació dels pares i les mares en el procés educatiu de l’alumnat, i, en conseqüència és de gran importància que hi haja una bona relació i una comunicació continuada entre les famílies i l’Escola, on la clau és la confiança i la coherència entre aquests dos contextos.

L’Educació Infantil ofereix una metodologia diversificada (racons, joc, projectes, assemblees, treball individual i en grup…) afavorint al màxim la participació dels xiquets i les xiquetes com a protagonistes del seu aprenentatge per tal que aquest siga útil, proper i real.

L’acompanyament que reben els nostres alumnes respecta al màxim els diferents ritmes i estils d’aprenentatge, cosa que ens permet un tracte proper i individualitzat que afavoreix l’autoestima, el respecte cap a si mateix i cap a la resta, la responsabilitat, l’esforç, la implicació, l’acceptació i la iniciativa, i que desenvolupa al màxim les capacitats individuals.

UN DIA A LA COMARCAL!

A l’hora de treballar partim de les vivències i de l’entorn per introduir-nos, d’una manera seqüenciada i gradual en els nous aprenentatges referits als projectes de treball i a les unitats didàctiques.

Cada projecte respon als objectius programats i recull continguts i activitats de les diferents àrees de coneixement ordenats per nivells. Les rutines, les assemblees, els hàbits i els tallers o les activitats són essencials en aquestes edats i formen part del quefer diari dels nostres alumnes. Tot seguit estan descrites breument:

 • Entrada i acollida: Els xiquets s’incorporen de forma progressiva a les aules a mesura que arriben a l’Escola i gaudeixen d’un moment de trobada personal, amb la persona educadora, i de joc, amb els materials que hi ha preparat. Aquest temps acaba quan tots els alumnes hi han arribat.
 • Assemblees: tots en cercle, asseguts a l’estora, conversen i es duen a terme les rutines diàries.
 • Activitats: d’acord amb la programació cada dia es realitzen activitats com ara psicomotricitat, joc dirigit, joc lliure, treball per racons i activitats musicals.
 • Hàbits d’higiene: és una rutina integrada dins de l’horari diari.
 • Pati: joc lliure a l’exterior sempre controlat per l’educador/a, dins d’un espai ampli i adaptat a les característiques dels i de les alumnes.
 • Menjador: abans i després de dinar sempre realitzaran rutines d’higiene. L’Escola facilita trimestralment els menús. Quan es necessite demanar un canvi de menú permanent per circumstàncies determinades, cal comunicar-ho en la primera reunió de setembre. Si el canvi és puntual s’ha de fer mitjançant l’agenda escolar.
 • Migdiada: important per descansar, relaxar-se i recarregar piles per a la vesprada.
 • Activitats de la vesprada.
 • Berenar a l’aula.
 • Endreça i preparació per a l’eixida cap a l’autobús: l’eixida es fa grups xicotets i sota la supervisió de les persones encarregades d’aquesta tasca.

L’estora és un moment de trobada basat en la necessitat de comunicació i d’aprenentatge que forma part del dia a dia, on es comparteixen i es fomenten opinions, desitjos i sentiments.

Mitjançant el diàleg entre els xiquets i les xiquetes, es desenvolupen diverses capacitats, com per exemple: arribar a acords en gran grup; posar-se en el lloc dels altres; desenvolupar el sentit de pertinença a un grup; i valorar i respectar l’opinió dels companys i companyes per a poder aprendre els uns dels altres.

Infantil_classe_ioga

Un dels principals objectius dels racons és contribuir a la socialització, fomentant actituds de col·laboració, de respecte i d’integració, així com també desenvolupant habilitats de comunicació.

Mitjançant el joc simbòlic, desenvolupem la imaginació i afavorim l’autonomia personal i les relacions externes. A més, ens permet recrear experiències quotidianes, exterioritzant sentiments i assumint rols diferents dels habituals.

Les propostes dels racons variaran cada trimestre, de manera que n’oferirem de diferents en funció dels interessos i motivació de l’alumnat.

Infantil_racons

METODOLOGIA

El contacte dels alumnes amb un idioma diferent al seu, els motiva especialment, i els converteix en receptors perfectes. El fet d’adquirir una llengua estrangera els ajuda a respectar les diferències i a veure altres realitats culturals i lingüístiques diferents de la seua.

A partir de l’enfocament comunicatiu de la llengua, l´aprenent és el protagonista del procés d’aprenentatge on la llengua és entesa com un instrument de comunicació.

La metodologia emprada és participativa, dinàmica i lúdica. S’hi fomenta un ambient acollidor, s’hi creen vivències emocionals positives envers la nova llengua.

L’anglés a Infantil és considerat com un primer contacte ,per tant es treballa fent servir recursos i activitats variades.

Per tal d acostar-los a poc a poc al vocabulari i a les expressions pròpies de la la llengua anglesa, treballem amb contes i cançons que impliquen moviment corporal, i també vídeos i jocs interactius, per tal de promoure així la participació i l’escolta activa. També es duen a terme rutines, amb la finalitat que els xiquets i les xiquetes puguen aprendre expressions senzilles fent més funcional el llenguatge.

La música és un fet natural amb el qual l’alumnat conviu diàriament, tant a l’hora d’escoltar-la com de fer-la. És una activitat implícita a la vida de tothom que ajuda a l’expressió i a la comunicació, a més de proporcionar goig i felicitat. Així, esdevé un instrument educatiu global i vàlid per a tots i per a totes que aglutina les condicions necessàries per a un veritable creixement personal.

Per aquest motiu, cada xiquet i cada xiqueta de l’etapa infantil gaudeix d’aquesta matèria artística setmanalment. Som conscients del seu valor educatiu; és un vehicle de cultura; és un mitjà de comunicació a través del qual ens podem expressar lliurement; regula i estimula les emocions; fomenta la creativitat; etc.

El principal objectiu dins l’aula és que l’alumnat gaudisca escoltant, cantant, ballant, i experimentant. En definitiva, fent música. Si bé la veu és l’instrument natural a través del qual s’iniciarà l’educació musical, també es treballaran altres elements que ajudaran a ampliar aquesta formació. Aquests són: l’oïda, primer element que intervé en l’educació musical, ja que abans de ser emissors som receptors; el ritme, amb el qual ens expressem de la manera més primària (els primers instruments que s’inventaren foren de percussió); i el moviment, utilitzant el nostre cos com a mitjà d’expressió.

La Nostra Escola Comarcal fou concebuda des dels seus inicis de forma arrelada al seu medi natural, una idea intrínseca als seus valors i, per tant, a la seua identitat com a Escola. En aquest sentit cal destacar el nostre pati, un agent educatiu únic, amb gran protagonisme; un entorn natural privilegiat, amb pins, garroferes, eucaliptus… que aprofitem i gaudim cada dia. A més, disposa de zones de joc adaptades a les distintes edats, tauletes, i materials reciclats que constitueixen un element lúdic més.

El pati es concep com un espai de llibertat, espontaneïtat, autonomia i convivència dels i les alumnes, que sempre poden acudir, si ho necessiten, als adults de referència que diàriament els acompanyen en aquest moment educatiu tan important.

Les sessions de psicomotricitat es plantegen des de la perspectiva vivencial i relacional, és a dir, es proposen uns materials de variats i es deixa que cada xiquet i xiqueta experimente dins de les seues possibilitats. Allò que es vol afavorir és el desenvolupament de la creativitat i la comunicació, especialment la no verbal, mitjançant l’expressió corporal relacionada amb els sentiments i les emocions.

En 4 i 5 anys continuem la línia encetada en 3 anys buscant que siguen capaços de desenvolupar els continguts psicomotors (esquema corporal, lateralitat, percepció espacio-temporal, coordinació global i segmentària) de manera integrada mitjançant el joc com a eina fonamental de l’aprenentatge. I tot, en un ambient de respecte als companys, a les normes dels jocs i amb cura dels materials utilitzats.

 Les sessions es dissenyen amb la idea que l’alumnat puga gaudir del moviment i la consciència del cos com una font de plaer i aprenentatge. Amb aquesta premissa la vivència i la relació amb l’entorn i amb els altres companys es converteixen en els eixos vertebradors d’aquest temps psicomotor.

 

EL CAMPET

Per tal d’entrar en contacte directe amb la nostra natura més propera, tenim al pati d’Infantil un hort ecològic. Al llarg del curs, l’alumnat experimenta i fa el seguiment d’una collita tradicional de l’Horta. Amb aquesta iniciativa volem fomentar l’aprenentatge de tècniques agrícoles de la nostra terra, així com establir una relació d’ estima envers la natura i la cultura agrària i rural.

 • Sensibilitzar i conscienciar tant l’alumnat com les famílies en les bones pràctiques mediambientals.
 • Aprendre a classificar les deixalles.
 • Racionalitzar el consum de recursos del centre: paper, material, aigua i llum.
 • Fer servir material de rebuig com a recurs didàctic.
 • Augmentar la participació i el compromís del nostre alumnat en el manteniment i la conservació del centre.

EL GALLINER

Una altra part molt important del nostre pati és el galliner. Actualment convivim amb 4 gallines ponedores. Aquest projecte ens permet estar en contacte amb animals de corral i observar de manera vivencial i directa els seus processos vitals ‒bàsicament el creixement i l’alimentació‒, així com l’aliment que ens proporcionen (els ous). També volem afavorir en l’alumnat el sentit de responsabilitat i participació en l’assumpció d’hàbits de cura i respecte envers els animals.

EL RECICLATGE

Un dels objectius principals del nostre projecte educatiu és aconseguir una escola respectuosa amb el medi ambient. És per això que fomentem actituds, hàbits i valors per a educar bons ciutadans, participatius i compromesos amb la millora d’allò que ens envolta.

A totes les aules d’educació infantil, com a part molt important del nostre projecte, programem diferents activitats per a conéixer i treballar les 4 R: Reduir, Reutilitzar, Reciclar i Recuperar. Amb algunes d’aquestes es potencien i s’assoleixen els objectius següents:

 • Sensibilitzar i conscienciar tant l’alumnat com les famílies en les bones pràctiques mediambientals.
 • Aprendre a classificar les deixalles.
 • Racionalitzar el consum de recursos del centre: paper, material, aigua i llum.
 • Fer servir material de rebuig com a recurs didàctic.
 • Augmentar la participació i el compromís del nostre alumnat en el manteniment i la conservació del centre.

A l’Escola considerem el menjador com un espai educatiu més, on es duen a terme rutines alimentàries i d’higiene, així com també diverses tasques, el grau de dificultat de les quals augmenta progressivament. L’autonomia personal, les responsabilitats, el respecte i les relacions, són alguns dels aspectes que s’afavoreixen durant el dinar, envoltats d’un ambient càlid, relaxat i tranquil.

ANIVERSARIS

Els aniversaris de les persones que estimem són dies molt especials, per això a l’Educació Infantil considerem que se’ls ha de donar el lloc que es mereixen. Compartir amb la resta de companys i companyes un moment tan significatiu com pot ser l’aniversari, ajuda a enfortir i enriquir les relacions d’amistat entre tots i totes. L’últim divendres de mes celebrem tots junts l’aniversari dels alumnes que han fet anys eixe mes. Es tracta d’un moment molt màgic i ple d’emocions, no sols per als més menuts i menudes, sinó també per als i les mestres.

FESTES I CELEBRACIONS

A l’etapa d’infantil creiem indispensable disposar de moments de festa que ens donen l’oportunitat de compartir en companyia de tots i totes moments que per a nosaltres  són especials. Són ocasions que ens ajuden a fer nàixer i enfortir els vincles afectius que dia a dia creixen entre nosaltres i ens arrelen culturalment. La convivència, l’estima i el plaer del qual tothom és partícip, són els que ens fan créixer com a escola: moments excepcionals d’una xicoteta però gran família.

ACTIVITATS INTERNIVELL

És molt important afavorir les relacions entre les diferents classes i donar als menuts una oportunitat per a trobar-se i viure moments plens de possibilitats on aprenen els uns dels altres. El respecte i l’estima que es tenen són fonamentals per a aprendre i conviure tots i totes, creant un ambient afectiu més proper i familiar. L’alumnat va adquirint seguretat i autonomia personal, i desenvolupa noves estratègies de relació i cooperació que tant valorem a l’Escola. L´aprenentatge entre iguals és el millor exemple que els podem oferir.

ACAMPADA

Una acampada és una experiència educativa inoblidable, durant un espai de temps curt però intens i en un medi relativament desconegut. Per aquest motiu, es tracta d’una vivència amb una forta càrrega emocional, durant la qual els xiquets i les xiquetes, mitjançant el joc, experimenten, gaudeixen i aprenen amb diferents elements i dinàmiques. Es tracta d’activitats inusuals que afavoreixen l’intercanvi, la convivència, la creativitat, l’originalitat i la diversitat, que a més barregen l’aire lliure, l’esport, els jocs d’habilitats, els tallers actius, les eixides al camp, el contacte amb animals i la seua cura… Sense oblidar que la majoria d’aquestes activitats, a banda d’estar basades en el respecte de l’entorn, també estan compromeses amb el reciclatge i la reutilització de diferents materials. Per totes aquestes raons, des de l’escola valorem molt positivament aquesta experiència, que no sols és lúdica i de gaudi, sinó també una activitat essencial que complementa molts dels aprenentatges que es donen a l’escola, i en serveix de pràctica. La motivació i la diversió estan assegurades!

EIXIDES

Les eixides són activitats generadores, basades en objectius socials, pedagògics i didàctics, a més d’un instrument important d’ensenyament-aprenentatge pel seu alt poder motivador i per la capacitat de connectar coneixements previs i relacionals, així com el treball individual i en grup de forma activa. És una altra manera d’aprendre les normes i formes de coneixement social dels grups amb els quals interactuen, d’explorar, d’observar el seu entorn físic, natural i social. Ens permet conéixer algunes de les formes d’organització de la vida humana i ofereix als xiquets i les xiquetes la possibilitat de descobrir el seu medi físic i social, i també de potenciar-ne l’autonomia.

«Les escoles tenen l’obligació ineludible de projectar-se fora dels seus propis edificis, de botar els seus murs» (Comune di Reggio-Emilia, 1984)

BIBLIOTECA

L’objectiu principal és potenciar l’ús de la biblioteca com un espai on l’alumnat puga gaudir del plaer de llegir i amplie els seus coneixements, afavorint l’intercanvi d’idees i/o opinions.

La biblioteca mateixa actua com a potenciadora d’aprenentatges mentre es promou el gust per la lectura i la passió pels llibres.

L’accés a la literatura és un pont meravellós a la riquesa del món a través de la diversitat de la paraula, la mirada i l’escolta.

Fomentar el gust per la lectura, és la millor manera de guanyar futurs lectors i lectores!

BIBLIOTECA DE PRÉSTEC

A totes les classes d’educació infantil disposem de dues biblioteques: la biblioteca d’aula i la de préstec. La biblioteca d’aula va nodrint-se amb els llibres que els companys i les companyes de cursos anteriors han aportat i aquesta sempre està a la disposició dels xiquets i les xiquetes. La biblioteca de préstec sols està oberta els divendres i cada xiqueta o xiquet pot agafar un conte per tal de llegir-lo juntament amb la seua família al llarg del cap de setmana. Aquesta biblioteca es forma amb l’aportació d’un llibre per xiquet o xiqueta.

L’objectiu d’aquesta eina és afavorir en el grup el plaer per llegir i el respecte pels llibres, així com el valor de compartir-los amb els companys i les companyes.

L’assemblea és un fet comunicatiu enriquidor i democràtic que fa que siga un dels eixos fonamentals de quefer diari a l’aula. Els objectius d’aquesta estan basats en la necessitat de la comunicació per a la vida diària i per a l’aprenentatge, entenent la comunicació com l’expressió de les opinions, desitjos i sentiments entre les persones que comparteixen un espai i un llenguatge (paraules, gestos, expressions, …). Mitjançant l’assemblea desenvoluparem capacitats com:

 • Enriquir les relacions social en la recerca d’objectius comuns que ens ajuden a resoldre els problemes de relació i interacció social, prenent decisions de grup sense establir judicis de valor i desenvolupant l’habilitat del respecte.
 • Comprendre motius i conductes dels altres, expressant sentiments propis i respectant l’expressió dels sentiments dels altres.
 • Desenvolupar la capacitat de pertinença a un grup.
 • Desenvolupar la capacitat d’escolta per poder aprendre dels altres i per poder entendre que existeixen diferents punts de vista i que aquestos no són ni bons ni roïns sinó enriquidors.
 • Desenvolupar la capacitat per adaptar-nos a la diversitat d’opinions i a la pluralitat social

La nostra pedagogia d’aprenentatge basada en la cooperació i en les relacions interpersonal afavoreix aquest tipus de comunicació dins del procés educatiu de cada xiquet i xiqueta. Cada alumne/a planteja situacions que el/la mestre/a ha d’afavorir i recollir però que és el propi alumne/a el qui ha de resoldre i trobar solucions. Per poder dur a terme correctament aquest fet comunicatiu.