Abans d’encetar el curs s’informa els socis i les sòcies de l’itinerari dels autobusos i de l’horari d’arribada.

Les presents normes pretenen regular i millorar el servei complementari de transport escolar i afecten l’alumnat, les famílies i el personal responsable del servei.

NORMES DE L’ALUMNAT

Les mateixes que en l’àmbit escolar amb les puntualitzacions següents:

 • De vesprada, quan anem a l’autobús, eixirem ordenadament quan sone el senyal sonor, sense pressa ni espentes, i apujarem deixant passar davant els companys/es més menuts/des. Una vegada dalt no s’ha de baixar.
 • Cal tenir un tracte respectuós i cortés amb el personal de l’autobús, conductor/a, zelador/a, i la resta de companys i companyes. Es tindrà especial cura de no parlar amb el conductor o conductora mentre l’autobús estiga en marxa.
 • S’han de respectar les motxilles i les pertinences dels altres companys/es.
 • Cal respectar l’autobús i tractar-lo amb cura, i actuar igual amb tots els elements del vehicle (seients, capçals…).
 • No es pot menjar ni beure durant el trajecte de l’autobús.
 • Tothom ha de romandre al seient (elegit o assignat pel zelador/a) durant el trajecte.
 • Cal posar-se sempre el cinturó de seguretat.
 • Els balons i les pilotes sempre s’han de dur dins d’una bossa.
 • L’alumnat no pot fer ús del telèfon mòbil ni de dispositius mòbils i accessoris de vídeo i de so, però sí que podrà utilitzar-los exclusivament per a escoltar música amb auriculars. En cas de pèrdua, deteriorament o mal ús d’aquests, serà responsabilitat de l’alumnat i de la família.
 • Només es poden compartir jocs amb el company o companya del seient del costat, mai amb els de davant, darrere o de l’altre costat del passadís.
 • Els/les alumnes de Secundària que apleguen tard a l’autobús de vesprada es quedaran a l’Escola i hauran d’esperar que els familiars vagen a recollir-los.
 • Cal complir sempre les normes, tant les desenvolupades en aquest reglament, com les que indique el zelador o la zeladora, que representa en l’autobús la mateixa autoritat que els tutors i les tutores.

Si es dona el cas que algun alumne o alumna no respecta aquestes normes reiteradament, el zelador o zeladora passarà nota (model d’incidències del seguiment) al responsable de transport, que la lliurarà al tutor o tutora corresponent, o al cap d’estudis, perquè informen les famílies. 

 • Cal respectar els horaris i els punts de les parades que figuren en la planificació dels itineraris del servei. Per tal de prevenir les possibles disfuncions del trànsit és recomanable que l’alumnat i els familiars acudiu als punts de parada amb uns minuts d’antelació sobre l’horari indicat, ja que l’autobús eixirà de cada parada a l’hora prevista i no esperarà, en cap cas, a ningú.
 • Les famílies hauran de comunicar-se directament amb l’Escola sempre que ho necessiten per a qualsevol aspecte relacionat amb l’autobús. Mai podran telefonar directament a la zeladora.
 • Cal tenir presents les variacions de l’horari als mesos de juny i setembre (eixida de l’escola a les 14:55 h). Doncs en el cas de no realitzar cap canvi es mantindran les parades que han utilitzat en el període d’octubre a maig.
 • Cal comunicar els canvis puntuals i fixos de parada d’autobús amb antelació, mitjançant l’aplicació de transport. Els canvis es podran realitzar fins a les 13:00h. Si heu de venir a recollir els vostres fills o filles també caldrà realitzar el canvi a l’aplicació abans de les 13:00 h.
 • Donada la capacitat limitada dels vehicles queden expressament exclosos com a motiu de canvi d’autobús: les celebracions d’aniversaris de l’alumnat, la realització de deures o treballs i, en general, els canvis puntuals d’autobús per qualsevol altre motiu que no vinga justificat per motius familiars o d’activitats formatives extraescolars.
 • Els canvis d’autobús justificats (hospitalització, malalties familiars…) igualment quedaran condicionats al fet que hi haja places disponibles en els vehicles per als quals se sol·licite.

La plaça d’autobús reservada per a l’alumnat que tinga canvis d’autobús periòdics per motius familiars o per activitats formatives extraescolars, serà aquella que es designe des del moment del canvi. Si per qualsevol circumstància excepcional no es produeix el canvi, haurà de sol·licitar-se una nova plaça d’autobús, la concessió de la qual estarà condicionada al fet que hi haja vacant en el vehicle.

 • Les famílies que vinguen a fer col·laboracions o a recollir els seus fills o filles, han d’utilitzar les zones d’aparcament habilitades. Queda totalment prohibit l’estacionament en les tanques de l’Escola i de l’edifici d’enfront, i també en el camí contigu a la tanca d’infantil.
 • L’Escola s’assegurarà de la identitat de les persones que acudisquen a recollir els/les alumnes, per tant, en cas que no vinguen el pare o la mare hauran de lliurar prèviament autorització a la persona que els recollirà.
 • Cal recollir a l’Escola l’alumnat d’Educació Secundària quan no aplegue a hora de pujar l’autobús.
 • Si algun alumne o alumna està sent atès al centre mèdic a l’hora d’eixida dels autobusos, els pares–mares–tutors/es seran avisats/des perquè vinguen a recollir el seu fill o filla.
 • Si no és possible arribar a temps de vesprada a la parada habitual, s’ha de comunicar a l’Escola i acudir a l’última parada de la ruta.
Aplicació de transport
Tutorials d'ús de l'aplicació de transport
Manual de l'aplicació de transport en PDF
Botó - Manual aplicació de transport en PDF
pd_menut-no bus